ביטוחי חיים

ביטוחי נכות

הביטוח הוא למקרה ארוע פתאומי, בלתי רצוני, חיצוני ואלים שנגרם כתוצאה ממחלה או תאונה נקבע למבוטח נכות מלאה או חלקית הוא יהיה זכאי לפיצוי כספי (תגמולי ביטוח) בעת קרות מקרה הביטוח.

ביטוח נכות אינו נחשב ככיסוי נוסף אלא כהרחבה לביטוח החיים בהגדרת מקרה הביטוח. רכישת ההרחבה לביטוח נכות, תקדים את התשלום במקרה של נכות מלאה ותמידית.

ביטוח ריסק (ביטוח למקרה מוות)

הביטוח מיועד לכל מקרה מוות של המבוטח, בכל שעות היממה ובכל רחבי העולם למעט חריגים.

מהות הביטוח הוא הבטחת הכנסה למשפחתו של המבוטח, כך שבמקרה וילך לעולמו, משפחתו תוכל להמשיך להתנהל כרגיל מבחינה כלכלית ולשמור על רמת חיים קבועה.

ביטוח תאונות

הכיסוי נועד לפצות במקרה של מוות כתוצאה ישירה מחבלה גופנית או/באם לקה המבוטח בנכות חלקית או מלאה לצמיתות עקב תאונה.

הגדרת נכות הנה באובדן תפקוד איבר או איבוד תפקודו של איבר.

ביטוח אובדן כושר עבודה

הביטוח נותן מענה לאובדן הכנסה עקב אי כושר ממחלה או תאונה לתקופה זמנית או קבועה.

מקרה ביטוח אובדן כושר עבודה מוגדר כ”אי יכולתו של מבוטח לעבוד במקצועו או בעיסוקו בשיעור העולה על 75% נכות כתוצאה מתאונה או מחלה,

או אי יכולתו לעבוד במקצוע סביר אחר בהתאם להשכלתו, או הכשרתו או ניסיונו”.