מוצרים פנסיוניים

ביטוח מנהלים/תגמולים לעצמאיים

פוליסת ביטוח מנהלים היא תוכנית פנסיונית, המתנהלת בחברת ביטוח ויכולה לכלול בנוסף לחיסכון פנסיוני לגיל פרישה, ביטוח חיים למקרה פטירה (ריסק) וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה.

התוכנית כוללת:

 • חיסכון פנסיוני – הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. בפוליסת ביטוח מנהלים חלק מהתשלום החודשי לביטוח ולחיסכון מופקד ע”י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע”י המעסיק לתגמולים ולפיצויים. בפוליסת “תגמולים לעצמאים” ההפקדה כולה משולמת ע”י המבוטח העצמאי.
 • החיסכון שיצטבר בפוליסה ישולם למבוטח השכיר או העצמאי, כקצבה חודשית לאחר פרישתו.
 • ביטוח חיים (אופציונאלי) – כיסוי למקרה פטירה של המבוטח.
 • ביטוח אובדן כושר עבודה (אופציונאלי) – כיסוי למקרה של אובדן כושר העבודה, כתוצאה מתאונה או ממחלה.
 • הטבות מס – בתוכנית ביטוח מנהלים קיימת זכאות לזיכוי וניכוי במס על הפקדות שכירים ועצמאים.
 • דמי ניהול – חברת הביטוח גובה דמי ניהול מההפקדה החודשית ומהצבירה השנתית.

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא  מוצר פנסיוני הכולל, בנוסף לחיסכון לגיל הפרישה, גם כיסוי למקרה פטירה (פנסיית שאירים) וכיסוי למקרה נכות או אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות). הכיסויים לשאירים ולנכות מתנהלים בערבות הדדית של כל חברי הקרן התוכנית כוללת:

 • שכיר – הפקדות באחוזים מהמשכורת החודשית ע”י המעביד והעובד
 • הפקדה של עצמאי לקרן הפנסיה, משולמת כולה ע”י העמית העצמאי
 • ערבות הדדית – העמיתים בקרן הפנסיה מבטחים את עצמם
 • החיסכון שיצטבר בקרן, ישולם לעמית השכיר או העצמאי, כקצבה חודשית לכל החיים, לאחר פרישתו
 • במקרה של פטירה מוקדמת של  העמית – תשולם פנסיית  שאירים לשאיריו
 • כיסוי למקרה של נכות/אובדן כושר עבודה – תשולם למבוטח פנסיית נכות
 • הטבות מס – קיימת זכאות לזיכוי וניכוי במס על הפקדות שכירים ועצמאיים
 • דמי ניהול – משולמים לחברה המנהלת את קרן הפנסיה, מההפקדה החודשית ומהצבירה השנתית

קופות גמל

קופת גמל היא תוכנית לחיסכון ארוך טווח המבוססת על חיסכון בלבד ללא מרכיב ביטוח

התוכנית כוללת:

 • חיסכון פנסיוני – הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד ע”י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע”י המעסיק לתגמולים ולפיצויים
 • הפקדה של עמית עצמאי לקופה, משולמת כולה ע”י העמית העצמאי
 • הטבות מס – זיכוי וניכוי מס על הפקדות שכירים ועצמאיים
 •  דמי ניהול – החברה המנהלת גובה דמי ניהול מההפקדה החודשית ומהצבירה
 • מאחר וקופות הגמל אינן מעניקות קצבה בפרישה, יהיה על העמית לנייד בגיל הפרישה את הכספים לקופת ביטוח ‘משלמת’, ממנה יקבל קצבה חודשית לאחר פרישתו. אפשרות אחרת היא להוון את הקצבה (כלומר, לקבל סכום חד פעמי), זאת עפ”י תקנות המס ובהתאם להעדפותיו.

מרכזיות לפיצויים

קופת פיצויים מרכזית היא קופת גמל בה העמית הוא המעסיק.

הכספים שהופקדו בקופה מיועדים לתשלום פיצויי פיטורין לעובדי המעסיק הזכאים לכך. בהתאם להוראות הרגולציה, החל משנת 2011 ואילך, לא ניתן לבצע הפקדות לקופת גמל מרכזית לפיצויים. ניתן לפתוח חשבון חדש לצורך ניוד כספי קופה קיימת מחברה מנהלת אחת לחברה מנהלת אחרת.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לטווח בינוני, המאפשרת לשכירים ולעצמאיים לצבור חיסכון הוני לכל מטרה. יתרונה הגדול בכך שלאחר 6 שנות וותק, הכספים שנצברו בה (של המעסיק והעובד) הינם פטורים ממס ונזילים למשיכה.

התוכנית כוללת:

 • חיסכון – הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד ע”י העובד וחלק מופקד ע”י המעסיק
 • הטבות מס – קיימת זכאות לניכוי במס על הפקדות מעסיקים ועל חלק מהפקדת עצמאים
 • דמי ניהול – משולמים לחברה המנהלת מהצבירה.
 • כספי החיסכון ניתנים למשיכה פטורים ממס על ידי העמית בתום 6 שנות וותק בקרן. חוסכים שהגיעו לגיל הפרישה, יכולים למשוך את החיסכון בתום 3 שנות וותק.