ACCOUNTING

התוכנית כוללת:

חיסכון פנסיוני – הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד עי העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד עי המעסיק לתגמולים ולפיצויים

הפקדה של עמית עצמאי לקופה, משולמת כולה עי העמית העצמאי

הטבות מס זיכוי וניכוי מס על הפקדות שכירים ועצמאיים

 דמי ניהול החברה המנהלת גובה דמי ניהול מההפקדה החודשית ומהצבירה

WE HELP YOU FOCUS

קופת גמל היא תוכנית לחיסכון ארוך טווח המבוססת על חיסכון בלבד ללא מרכיב ביטוח

מאחר וקופות הגמל אינן מעניקות קצבה בפרישה, יהיה על העמית לנייד בגיל הפרישה את הכספים לקופת ביטוח משלמת‘, ממנה יקבל קצבה חודשית לאחר פרישתו. אפשרות אחרת היא להוון את הקצבה (כלומר, לקבל סכום חד פעמי), זאת עפי תקנות המס ובהתאם להעדפותיו.