קרן השתלמות

ACCOUNTING

התוכנית כוללת:

חיסכון הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד עי העובד וחלק מופקד עי המעסיק

הטבות מס קיימת זכאות לניכוי במס על הפקדות מעסיקים ועל חלק מהפקדת עצמאים

דמי ניהול משולמים לחברה המנהלת מהצבירה.

כספי החיסכון ניתנים למשיכה פטורים ממס על ידי העמית בתום 6 שנות וותק בקרן. חוסכים שהגיעו לגיל הפרישה, יכולים למשוך את החיסכון בתום 3 שנות וותק.

WE HELP YOU FOCUS

קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לטווח בינוני, המאפשרת לשכירים ולעצמאיים לצבור חיסכון הוני לכל מטרה. יתרונה הגדול בכך שלאחר 6 שנות וותק, הכספים שנצברו בה (של המעסיק והעובד) הינם פטורים ממס ונזילים למשיכה.