קרן פנסיה

קרן פנסיה היא  מוצר פנסיוני הכולל, בנוסף לחיסכון לגיל הפרישה, גם כיסוי למקרה פטירה (פנסיית שאירים) וכיסוי למקרה נכות או אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות). הכיסויים לשאירים ולנכות מתנהלים בערבות הדדית של כל חברי הקרן התוכנית כוללת:

שכיר – הפקדות באחוזים מהמשכורת החודשית עי המעביד והעובד

הפקדה של עצמאי לקרן הפנסיה, משולמת כולה עי העמית העצמאי

ערבות הדדית – העמיתים בקרן הפנסיה מבטחים את עצמם

החיסכון שיצטבר בקרן, ישולם לעמית השכיר או העצמאי, כקצבה חודשית לכל החיים, לאחר פרישתו

במקרה של פטירה מוקדמת של  העמית תשולם פנסיית  שאירים לשאיריו

כיסוי למקרה של נכות/אובדן כושר עבודה תשולם למבוטח פנסיית נכות

הטבות מס קיימת זכאות לזיכוי וניכוי במס על הפקדות שכירים ועצמאיים

דמי ניהול משולמים לחברה המנהלת את קרן הפנסיה, מההפקדה החודשית ומהצבירה השנתית